Breaking News

กรมการศาสนา ร่วมกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565


วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565


นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย ได้ร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศลในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าว แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป 


กรมการศาสนา
จึงได้ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมจากมหาชาติเวสสันดรชาดก มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นการสร้างเสริมพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม เลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติ นำสู่ความสมดุลอันส่งผลให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 


การจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
ประกอบด้วย การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การจัดนิทรรศการหรือวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในมิติทางศาสนา
ไม่มีความคิดเห็น