Breaking News

สถาบันการสร้างชาติร่วมกับแพนโดแลป และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการสตรีมมิ่งรูปแบบใหม่


สถาบันการสร้างชาติ Nation-Building Institute (NBI), สถาบันการสร้างชาตินานาชาติ Nation-Building Institute International (NBII), แพนโดแลป Panola Pte Ltd และบริษัทไทยแพนโดซอฟท์จำกัด Thai Pandosoft Co., Ltd ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการสตรีมมิ่งรูปแบบใหม่รวมถึงการใช้แพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาชุมชน และการ สร้างชาติอย่างยั่งยืน


ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ
เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการสร้างชาติในมิติต่างๆพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันและอนาคตที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตและสังคม การสร้างชาติในมิติต่างๆจึงต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จึงเปิดความร่วมมือกับแพนโดแลป บริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์จากสิงคโปร์และประเทศพันธมิตรกว่า 20 ประเทศที่มีการร่วมมือกันสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ขับเคลื่อนโดยชุมชน เพื่อพัฒนาและสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงการศึกษาผ่านแอปพลิเคชันการเรียนการสอนออนไลน์ และแอปพลิเคชันอื่นๆที่เชื่อมโยงมาสู่การสร้างชาติได้ โดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารเอสซีจีเอ็กซ์พีเรียน โดยศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เป็นตัวแทนจากสถาบันการสร้างชาติ Mr. Navaratnam Velanadam, Chief Executive Officer เป็นตัวแทนจาก แพนโดแลป และ คุณราเมศ วัฒนเสลารัต เป็นตัวแทนจากไทยแพนโดซอฟท์




ไม่มีความคิดเห็น