Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 97,177,327 โดส และทั่วโลกแล้ว 8,372 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 706 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (119%)


➡️(11 ธันวาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 8,372 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 38.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 481 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 201 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 706 ล้านโดส โดยบูรไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (91.8% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 248.3 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 97,177,327 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 61.84%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 8,372 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 97,177,327 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 49,859,697 โดส (75.3% ของประชากร)
        - เข็มสอง 43,234,343 โดส (65.3% ของประชากร)
        - เข็มสาม 4,083,287 โดส (6.2% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-11 ธ.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 97,177,327 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 355,567 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาตโด378,024 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 22,725,597 โดส
        - เข็มที่ 2 3,565,607 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 13,179,671 โดส
        - เข็มที่ 2 27,355,119 โดส
        - เข็มที่ 3 2,584,825 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 7,372,273 โดส
        - เข็มที่ 2 6,923,299 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 6,171,646 โดส
        - เข็มที่ 2 5,257,465 โดส
        - เข็มที่ 3 1,115,072 โดส
    วัคซีน Moderna
        - เข็มที่ 1 410,510 โดส
        - เข็มที่ 2 152,833 โดส
        - เข็มที่ 3 383,390โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 122.1% เข็มที่2 119% เข็มที่3 94.5%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 64.4% เข็มที่2 61.8% เข็มที่3 20.8%
     - อสม เข็มที่1 78.5% เข็มที่2 74.4% เข็มที่3 17.3%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 76.2% เข็มทเข็มที่2 68.6% เข็มที่3 4.8%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 66.8% เข็มที่3 56.5% เข็มที่3 5.1%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มทีา 73% เข็มที่ 64% เข็มที่3 1.6%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 19.7% เข็มที่ 15.9% เข็มที่3 0.4%
     - นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 72.3% เข็มที่2 66% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 69.2% เข็มที่2 60% เข็มที่3 5.7%5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

     1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 119% เข็มที่2 105.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 83.3% เข็มที่2 73.9%
     2. ชลบุรี เข็มที่1 91.5% เข็มที่2 83.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 78.6% เข็มที่2 74.4%
     3. ภูเก็ต เข็มที่1 86.9% เข็มที่2 83.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 74.1% เข็มที่2 71.5%
     4. เชียงใหม่ เข็มที่1 87% เข็มที่2 73.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 92.7% เข็มที่2 78.5%
     5. สมุทรปราการ เข็มที่1 81.9% เข็มที่2 69.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 95.6% เข็มที่2 87.2%
     6. ระนอง เข็มที่1 79.9% เข็มที่2 71.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 76.4% เข็มที่2 72.3%
     7. ระยอง เข็มที่1 75.2% เข็มที่2 67.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 76.9% เข็มที่2 73.2%
     8. พังงา เข็มที่1 74.2% เข็มที่2 70.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 68.6% เข็มที่2 64.6%
     9. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 72.9% เข็มที่2 62.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 81.3% เข็มที่2 73.9%
     10. กระบี่ เข็มที่1 70.3% เข็มที่2 64.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 79.2% เข็มที่2 73.9%
     11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 69.3% เข็มที่2 62% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 72.4% เข็มที่2 66.4%
     12. เพชรบุรี เข็มที่1 67.7% เข็มที่2 60.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 68.6% เข็มที่2 62.8%
     13. ตราด เข็มที่1 65.9% เข็มที่2 61.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 68.2% เข็มที่2 65%
     14. บุรีรัมย์ เข็มที่1 60.5% เข็มที่2 53.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80.8% เข็มที่2 70.4%
     15. เลย เข็มที่1 59.1% เข็มที่2 50.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 75.2% เข็มที่2 65.9%
     16. อุดรธานี เข็มที่1 58.6% เข็มที่2 50.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 83.7% เข็มที่2 74.8%
     17. หนองคาย เข็มที่1 55.6% เข็มที่2 47.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 70.6% เข็มที่2 63.9%

    รวม เข็มที่1 89.6% เข็มที่2 79.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 82.1% เข็มที่2 73.5%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 706,018,579 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 248,355,276 (52,9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. เวียดนาม จำนวน 130,934,854 โดส (76,4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     3. ไทย จำนวน 97,177,327 โดส (75.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 95,201,533 โดส (49%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     5. มาเลเซีย จำนวน 54,48,772 โดส (79.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. พม่า จำนวน 30,758,382 โดส (33.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     7. กัมพูชา จำนวน 30,758,382 โดส (87%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     8. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (87%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 7,499,917 โดส (57.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 778,921 โดส (91.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.32%
     2. ยุโรป 10.41%
     3. อเมริกาเหนือ 9.2%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.31%
     5. แอฟริกา 3.16%
     6. โอเชียเนีย 0.6%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,574.93 ล้านโดส (183.9% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
     2. อินเดีย จำนวน 1,320.23 ล้านโดส (96.5%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 480.57 ล้านโดส (144.8%)
     4. บราซิล จำนวน 318.8 ล้านโดส (151.7%)
     5. อินโดนีเซีย จำนวน 248.36 ล้านโดส (90%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (253.6%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
     2. ชิลี (219.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
     3. มัลดีฟส์ (209.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (205.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     5. บาห์เรน (204.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     6. อุรุกวัย (194.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. จีน (183.9%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)
     8. กาตาร์ (180.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     9. อิสราเอล (180.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     10. กัมพูชา (180.2%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca/Oxford และ J&J)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น