Breaking News

THANA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา) : นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ,  นายโยธิน จ๋วงพานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ,  นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ ,  นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ,  นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,  นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ที่สามจากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “THANA” พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และปฏิบัติตัวตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ห้องปิ่นเกล้า ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ถนนอรุณอัมรินทร์ เมื่อวันก่อน


ไม่มีความคิดเห็น