Breaking News

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19


ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 328,079 ตัวอย่าง คิดเป็น 4,926 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563ในระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 42,071 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น