Breaking News

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563


วันนี้มีผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกแล้วมากกว่า 5.8 ล้านคน โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มากกว่า 1 แสนคนในหนึ่งวัน

  ▶️จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร
  ▶️จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
  ▶️อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
  ▶️จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร
  ▶️อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น