Breaking News

มรภ.เชียงใหม่ โชว์ศูนย์ Green Road การบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน เพื่อสังคมสีเขียว


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ Green Road การบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน เพื่อสังคมสีเขียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ร่วมเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน กรีนโรด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและขยายผลที่ วช. ให้การสนับสนุนทุน มรภ.เชียงใหม ดำเนินการ โดยมี ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยศูนย์ Green Road อยู่ในการดูแลของ มรภ.เชียงใหม่ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กล่าวว่า ปัญหาขยะและการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและการวิจัยนวัตกรรมที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการบริหารจัดการของ Green Road ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริหารจัดการขยะพลาสติก จากทั่วประเทศเพื่อนำมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ นับว่าเป็นModelที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วน เป็นการลดการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use packaging) โดยส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือสามารถรีไซเคิลได้ง่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น


ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ หัวหน้าโครงการวิจัย
กล่าวว่า เป้าหมายหลักคือการเก็บขยะ และคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อนำมาทำพื้นที่กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และนำมาทำบล็อกรีไซเคิลเพื่อปูพื้นในวัด จากนั้นได้มีการขยายผลไปที่ชุมชนข้าง ในรูปแบบกลุ่มจิตอาสา โดยกรีนโรดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และได้รวบรวมขยะมาบริจาคให้โครงการ จนเป็นที่มาของโครงการ "ขยะแลกบุญ" โดยใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ปัจจุบัน ช่วย รณรงค์ให้คนในประเทศคัดแยกขยะ ลดการใช้พลาสติกแบบ Single-Use และรับบริจาคขยะพลาสติกจากประชาชนทั่วประเทศ เพื่อนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ ถนนสีเขียว ทางรถเข็นผู้พิการ บล็อกรีไซเคิล โต๊ะเก้าอี้สนามหรือของเล่นสำหรับเด็กพิเศษ แล้วนำไปบริจาคต่อให้โรงเรียน วัด อุทยานแห่งชาติ สวนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ โดยมุ่งหวังที่จะทำให้คนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าขยะชุมชนถือเป็นปัญหาสำคัญซึ่งการลดขยะของขยะชุมชนจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และลดขยะชุมชนได้อย่างยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น