Breaking News

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมมือกับ ดีป้า (depa) เดินหน้าสนับสนุนโครงการ AIA Coding School ส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง ให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ


เอไอเอ ประเทศไทย
นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมุ่งสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่พร้อมรองรับการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งอย่างยั่งยืนผ่านการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการเสริมทักษะพร้อมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชน ครูผู้สอน บุคลากรการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Coding for Better Life และพิธีประกาศความร่วมมือด้านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการยกระดับการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง รวมถึงด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) รวมไปถึงเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู นักเรียน และผู้บริหารสถาบันการศึกษาร่วมในพิธี ณ อาคารสยามสเคป เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา


โดยในปี 2566 เอไอเอ ประเทศไทย ได้มอบเงินสนุบสนุนโครงการ AIA Coding School เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้ง หรือ E-Learning Center ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศทั้งหมด 10 แห่ง โดยหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่รองรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และทางสติปัญญา โดยภายในงานตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆได้ร่วมนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ระบบช่วยชีวิตอัจฉริยะด้วย AI (Artificial Intelligence) โดยได้พัฒนาขึ้นเพื่อการช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วย รวมถึงผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพัง โดยสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว สามารถช่วยลดเหตุร้าย และลดระดับความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลงานในครั้งนี้เป็นฝีมือการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการ AIA Coding School ทั้งนี้ สำหรับปี 2567 เอไอเอ ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการฯ ให้แก่ 17 โรงเรียนทั่วประเทศเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ ESG ของเอไอเอ ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นบุคลากรดิจิทัลของประเทศในอนาคต สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’


ไม่มีความคิดเห็น