Breaking News

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19


🇹🇭 ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 629,818 ตัวอย่าง คิดเป็น 9,457 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563✅ ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 26,161 ตัวอย่าง 📌 ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้การรับรองห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโควิด-19 แล้วทั่วประเทศ 205 แห่ง📚แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น