Breaking News

สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก

📊สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐
   ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563


วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกมากกว่า 11.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 5.4 แสนราย

▶️จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร
▶️จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
▶️สัดส่วนการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
▶️จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร
▶️สัดส่วนผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น