Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ลงนามความร่วมมือทางการแพทย์ กับสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งไต้หวัน


ในงานประชุมวิชาการ AMWC Asia-TDAC ที่จัดขึ้นที่กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม ที่ผ่านมานี้ ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและ Dr. Sheau-Chiou Chao นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งไต้หวัน (Taiwanese Dermatological Association) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางการแพทย์ (Memorandum of Understanding, MOU) เพื่อความร่วมมือกันระหว่างสมาคมแพทย์ผิวหนังทั้ง 2 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1. มีความร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกของสมาคมฯ
2. สนับสนุนสิทธิพิเศษให้สมาชิกของสมาคมฯ มีการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่แต่ละประเทศเป็นผู้จัด
3. มีการแลกเปลี่ยนวิทยากรระหว่าง 2 ประเทศทั้งนี้แพทย์ผิวหนังที่เป็นสมาชิกของสมาคม ทั้งสอง จะมีโอกาสเข้าถึงความรู้และวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มากขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับวงการแพทย์ผิวหนังของประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น