Breaking News

Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA) ต่อเนื่องสู่ปีที่ 9 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ ผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์
สานต่อเจตนารมณ์จัดเวทีการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 พร้อมผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกแขนง ควบคู่กับการสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ การพัฒนา ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการวิจัยอย่างแท้จริง พร้อมยกระดับความนิยมด้านสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ตลอดจนการใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ขับเคลื่อนต่อยอดแนวคิด ไปจนถึงการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป


ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดเผยว่า “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสนับสนุนนโยบายลดโลกร้อนของประเทศ "KU Goes Green and Carbon Neutrality" แก้ไขปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis) ของประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG: Sustainable Development Goals) โดยต่อยอดจากมหาวิทยาลัย สีเขียว (Green University) สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ค.ศ. 2035 ตลอดจนการส่งเสริมและผลักดันเรื่องผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสนับสนุนสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Green Design Award) ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 9


รางวัล Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA) เน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบในการผลิตโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรอบอย่างไร รวมทั้งกระตุ้น เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำด้านเจตนารมณ์ พร้อมกระตุ้นและส่งเสริมด้านการออกแบบ พัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือ ผลงานให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นที่รู้จัก ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิต นักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพด้านการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในสังคม สามารถสร้างผลกระทบที่ดีทั้งในเชิงสังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาและต่อยอดเชิงพาณิชย์ สร้างชื่อเสียงทั้งในไทยและเวทีระดับโลกในอนาคต


ด้าน ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการตัดสิน TGDA กล่าวว่า “TGDA 2023 ได้รับความสนใจจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทต่าง ๆ รวมกว่า 120 ผลงาน โดยแบ่งเป็น กลุ่มผู้สมัครประเภทนิสิต นักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน หากแบ่งตามประเภทผลงาน พบว่า ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving - E) มีจำนวน 9 ผลงาน ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency - R) จำนวน 88 ผลงาน และผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement - L) จำนวน 24 ผลงาน แสดงให้เห็นว่าผลงานส่วนใหญ่จะเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับการออกแบบตามหลัก BCG model และผลงานการยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ถือเป็นการตอบรับการแก้ปัญหาในสังคมปัจจุบัน

รางวัลชนะเลิศ : Cargo Ship และ Wonky Fruit&Vegetables

สำหรับเกณฑ์การตัดสินที่คณะกรรมการคัดเลือก โดยจะเน้นเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ความสวยงาม ความประณีตและเป็นเอกลักษณ์ การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเรื่องความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลงานที่สำคัญอีกรางวัลหนึ่ง คือ รางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจด้านการคำนึงถึงการจัดการและรักษาด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจุดเปลี่ยน หรือ ปฏิบัติงานที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จุดประกายสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ต่อโลกและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียม การจุดประกายทางความคิด การสรรค์สร้างโครงการ ผลงาน หรือ เทรนด์ ที่ส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง”

รางวัลชนะเลิศ : Dominocean และ พระสติ

ด้าน คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ ทูตและกรรมการตัดสิน TGDA กล่าวสรุปว่า “ปัจจุบันทั่วโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภัยธรรมชาติหลาย ๆ ด้าน และได้ส่งผลถึงปัญหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลกลดลง ปัจจุบันมีการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในหลายพื้นที่ ปัญหาของฝุ่น PM 2.5 รวมไปถึงปัญหาขยะพลาสติก ที่เกิดการสะสมไมโครพลาสติก ในดิน น้ำ อากาศ และการกำจัดขยะพลาสติก พวกบรรจุภัณฑ์อาหาร จากผลกระทบของการเกิดโรคระบาด COVID-19 และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโลกเป็นอย่างมากคือ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หรือ ภาวะโลกร้อน ซึ่งกระทบทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศ : กระเป๋าแมว บ้านสมัย อุโมงค์หัวแมว และบ้านลูกบอล
การจัดโครงการ Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ ผลงานที่มาจากการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานการณ์ประเทศและโลกในปัจจุบัน โดยจะส่งผลให้สังคมเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมากขึ้น ทั้งนี้ยังสะท้อนให้โครงการได้เป็นที่รู้จักและเสมือนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาและผู้ออกแบบผลงานสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์จากนวัตกรรมจากงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่นยืนต่อไป”

รางวัลรองชนะเลิศ : Grow Kit and Seed Pop (ชุดปลูกผักปลอดสารพิษด้วยตัวเองเพื่อคนในเมือง)

ความพิเศษของ Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA) ในปีนี้ ได้ออกแบบและผลิตโล่รางวัลด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งหมด โดยตัวโล่ทำจากไม้สนที่ผ่านการใช้งานแล้ว นำมาเคลือบสีประกอบฐานด้วยเศษอะคริลิก และประกอบด้วยวัสดุ Recycled Glass ที่เหลือจากกระบวนการผลิต นำมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยเทคนิคพิเศษ ทำให้ส่องแสงประกายเงางาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อิมเม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่ได้รับรางวัลจากงาน TGDA 2022 ที่ผ่านมาอีกด้วย สำหรับการจัดสรรประเภทรางวัลในปีนี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ผลงานที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานในด้านต่าง ๆ รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) ผลงานที่มีการออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนจากขยะให้กลายเป็นทรัพยากรทรงพลัง ด้วยการลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การซ่อมบำรุง (Repair) ออกแบบที่ช่วยในการลดปริมาณขยะ (Reduce Waste) การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้ง (Upcycling) รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) ผลงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองและยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิต ช่วยอำนวยความสะดวก และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ยังมีรางวัลเกียรติยศ Green Honorary Awards ที่มอบให้แก่บุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน หรือ องค์กร ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม เป็นต้น

รางวัลรองชนะเลิศ : กระเบื้องวอลเปเปอร์ลายขิด

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและทรงเกียรติจากหลากหลายสาขาเป็นผู้ตัดสินการประกวด ประกอบด้วย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC), MQDC พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย อาทิ ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวเรเตอร์ จํากัด, ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อํานวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park, ดร.สิทธา สุขกสิ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), คุณอมร มงคลแก้วสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และคุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ทูต TGDA, ผู้ก่อตั้งแบรนด์ สิริไท และผู้ร่วมก่อตั้ง Little Big Green เป็นต้น

Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA) ได้ตั้งเป้าส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ระดับประเทศและระดับสากลต่อไปตามลำดับ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี พร้อม ๆ กับการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้โครงการฯ จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมเป็นส่วนผลักดันการประกวดให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับประเทศ รวมไปถึงในระดับสากลต่อไป” ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวทิ้งท้าย


ไม่มีความคิดเห็น