Breaking News

วช. ร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ในจังหวัดอุดรธานี


วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ จัดโดย สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดยในงานมีผู้เข้าตรวจคัดกรองจำนวน 650 คน


ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ พร้อมทั้งกล่าวถึงการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 นายณรงค์ พลละเอียด ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 นายศักดา เกตุแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี นายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายภาคประชาชน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว


นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านโครงการวิจัยท้าทายไทย: ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ หรือ Fluke Free Thailand มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาการดำเนินโครงการวิจัยท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับนี้ เกิดผลงานและนวัตกรรมที่สำคัญมากมาย สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายไปทั่วทั้งภาคตะวันออกฉียงเหนือ และภาคเหนือในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเพื่อการป้องกันและยุติปัญหาของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรมการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ เพื่อเข้าถึงการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งยังส่งเสริมหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเด็กและเยาวชนอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ฯ ในวันนี้ก็มีการนำนวัตกรรมจากผลการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจ OV-RDT อีกด้วย


ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ ด้วยนวัตกรรมชุดตรวจ OV-RDT ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง และบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อ น้ำดี ด้วยอัลตราชาวด์ แก่ประชาชน จำนวน 650 คน รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านนิทรรศการต่างๆ


ไม่มีความคิดเห็น