Breaking News

วันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 20 ปี

(ในภาพจากซ้าย) : นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นางพัฒนสิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ นายสิโรตฆ์ มียศ เลขานุการกรม นายวีรพัฒน์ ชินพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาบริการท่องเที่ยว และนายอธึก ประเสนมูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 20 ปี (28 สิงหาคม 2565) โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “เพชรจรัสแสง” ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานโดดเด่น มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 4 หน่วยงาน คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ไม่มีความคิดเห็น