Breaking News

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ”


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “Children & Nature-deficit Disorder เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ”
(รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings) ในวันที่ 16, 18 – 19 มีนาคม 2564 เนื่องจากในสังคมของเราเด็ก ๆ ได้ถูกทำให้ขาดธรรมชาติ และน้อยคนนักที่จะตระหนักถึงความรุนแรงที่โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตเข้ามาแทนที่ธรรมชาติในชีวิตลูกๆ ของเรา จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยฟื้นฟูและรักษาเด็กกับโรคขาดธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อที่หน้าสนใจ

1. การบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน”
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2. กล่าวต้อนรับและนำการประชุมโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ปาฐกถา หัวข้อ “Children & Nature-deficit Disorder เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
และ อาจารย์ดิสสกร กุนธร เจ้าของไอเดียสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (สถาปัตย์) สนามเด็กเล่นธรรมชาติ
4. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เข็นเด็กยุคไซเบอร์: เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้ขาดธรรมชาติ” โดย แพทย์หญิงเบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ผู้ก่อตั้ง เฟสบุ๊คแฟนเพจ “เข็นเด็กขึ้นภูเขา”

สอบถามข้อมูลการรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 02-441-0601-10 ต่อ 1201,1417
หรือ 0924145296 (ในวันและเวลาราชการ) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แล้วเรามาช่วยกันรักษาเด็กให้หายจากโรคขาดธรรมชาติกัน...ได้ที่ Link: http://bit.ly/3ayf3MP หรือ SCAN QR-CODE


ไม่มีความคิดเห็น