Breaking News

อว. หนุนใช้ AI วิเคราะห์รายงานการใช้หน้ากากอนามัยรายพื้นที่แบบเรียลไทม์


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.
ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศบค. ในการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ของประเทศ ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) ในการวิเคราะห์และรายงานการใช้หน้ากากอนามัย เป็นรายพื้นที่แบบทันท่วงที (real-time) เป็นผลงานของศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และ ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ไม่มีความคิดเห็น