Breaking News

อว. ส่งมอบนวัตกรรมให้เครือข่าย รพ. กลุ่มสถาบันแพทย์ รับมือโควิด-19


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งมอบ “ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19” จากผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผลงานนวัตกรรมจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19” ให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และกระทรวงสาธารณสุขรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานส่งมอบ “ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19” ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผลงานนวัตกรรมจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19” ให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวต้อนรับ


ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ หัวหน้าโครงการวิจัยชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ได้ส่งมอบชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19 ให้แก่ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


สำหรับนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือนวัตกรรมชุด PAPR นั้น เป็นผลงานจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเป็นนวัตกรรมชุดพัดลมและหน้ากากครอบศีรษะ ซึ่งหน้ากากครอบศีรษะจะทำงานร่วมกับพัดลมขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรีดูดลมผ่านไส้กรองอากาศคุณภาพสูงหรือเฮปปา (HEPA Filter) เพื่อกรองอนุภาคและไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ขนาด 0.3 ไมครอน 


นวัตกรรมชุด PAPR ผ่านการทดสอบการรั่วซึมจากบริษัท Q&E International และได้รับใบรับรองความปลอดภัย 100% จากบริษัทดังกล่าว โดยมีต้นทุนราคาชุดละ 9,000 บาท มีอายุการใช้งาน 180 วัน ซึ่งสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย มีเป้าหมายการส่งมอบนวัตกรรมชุด PAPR นี้จำนวน 450 ชุด ให้แก่ เครือข่ายโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข


พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบ “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID– 19” ให้แก่ รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


ไม่มีความคิดเห็น