Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.


จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์      +752 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 26,098 ราย)
-อินโดนีเซีย  +568 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 16,006 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +258 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 11,876 ราย)
-มาเลเซีย       +40 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,819 ราย)
-ไทย                 +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,018 ราย)
-พม่า                 +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 181 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น