Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.


จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์      +876 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 23,336 ราย)
-อินโดนีเซีย  +387 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 14,032 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +184 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 10,794 ราย)
-มาเลเซีย       +67 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,589 ราย)
-ไทย               +5 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,009 ราย)
-พม่า              +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 178 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น