Breaking News

การพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563


จำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)

- มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
- ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย จำนวน 10 จังหวัด
- ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา จำนวน 34 จังหวัด
- ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 17 จังหวัด
- ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 16 จังหวัดประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น