Breaking News

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบถุงยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” ในส่วนกลาง ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมมอบถุงยังชีพ จำนวน 45 ชุด แก่ผู้สูงอายุในชุมชน 


ส่วนภูมิภาค
ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมในมิติทางศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 


ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้มีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน อันจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น