Breaking News

วธ.ร่วมกับ 5 องค์การศาสนา เชิญชวนศาสนิกชนและทุกภาคส่วนจัดพิธีทางศาสนาและอธิษฐานขอพรตามหลักศาสนา

ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวว่า จากแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้รับทราบแถลงการณ์ ต่างมีห่วงใยและปรารถนาร่วมกันถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ 5 องค์การทางศาสนา จึงได้จัดพิธีทางศาสนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ประกอบด้วยองค์การทางศาสนาพุทธ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา องค์การทางศาสนาอิสลาม จัดพิธีดุอาอ์ขอพร องค์การทางศาสนาคริสต์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีนมัสการพระเจ้า สวดภาวนาและอธิษฐานถวายพระพร องค์การทางศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพร และองค์การทางศาสนาซิกข์ จัดพิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดาและถวายพระพร ณ ศาสนสถานตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้นๆ ในสังกัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

นายอิทธิพล กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานสังกัด ทั้งในส่วนกลาง และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในส่วนภูมิภาคได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สถานที่ตั้งให้มีความงดงามและเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

จึงขอเชิญชวนศาสนิกชนทุกศาสนา และทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ได้ร้อยรวมใจ ร้อยรวมพลังร่วมกันประกอบพิธี ณ ศาสนสถานตามหลักบัญญัติของศาสนานั้นๆ ทั่วประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน


ไม่มีความคิดเห็น