Breaking News

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม และมอบพันธุ์ปลา 9,000 ตัว ให้เกษตรกร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 5 ธันวาคม 2565
เวลา 10.00 น. ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พระเทพวชิรสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบพันธุ์ปลา ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาและประชาชน เข้าร่วม


นายอิทธิพล คุณปลื้ม
กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สำคัญอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านาน และมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างมากในทุกด้าน อีกทั้งทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยตลอดมาในทุกยุคทุกสมัย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและทรงสอนหลักปรัชญาตามแนวทางหลักธรรมทางศาสนาให้แก่ประชาชนของพระองค์นำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 


เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบพันธุ์ปลา จำนวน 9,000 ตัวให้แก่เกษตรกร 


ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมปฏิบัติธรรมในสถานที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือองค์การทางศาสนาจัดพิธีตามหลักปฏิบัติทางศาสนา ณ องค์การศาสนา หน่วยงาน หรือศาสนสถานในสังกัด ตามความเหมาะสม อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงพระบรมราโชวาท น้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิตอาสาเสียสละ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี
ไม่มีความคิดเห็น