Breaking News

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍


🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากลไปแล้ว 9,233,752 ตัวอย่าง คิดเป็น 131,949 ตัวอย่าง ต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564▶️ในระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 10 กรกฎาคม 2564 ได้ตรวจไปแล้ว 450,597 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีจำนวน 339 ห้องปฏิบัติการ📚แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น