Breaking News

บ้านปูช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กับโครงการ “ต้องรอด” มอบเงินสนับสนุนแก่กลุ่ม Up for Thai มูลค่า 1.5 ล้านบาท


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์รับบริจาคและโรงครัวเพื่อชุมชน มูลค่า 1.5 ล้านบาท แก่โครงการ “ต้องรอด” ของกลุ่ม Up for Thai โดยมี ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล (ตรงกลาง) หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโครงการฯ เป็นผู้รับมอบ ด้วยเล็งเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการ “ต้องรอด” จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนจากความเดือดร้อนในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้จัดตั้งศูนย์เพื่อรับบริจาคสิ่งของจำเป็น วัตถุดิบ เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงทุนทรัพย์ และยังได้จัดตั้งโรงครัวเพื่อผลิตอาหารแจกจ่ายไปยังชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง โดยโครงการ “ต้องรอด” จะนำเงินสนับสนุนนี้ไปจัดซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารสำหรับโรงครัวของโครงการฯ และโรงครัวชุมชนต่างๆ ตลอดจนสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน 

การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน


ไม่มีความคิดเห็น