Breaking News

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี 2566 MUSEF 2023 Low Sodium Festival ภายใต้แนวคิด มาร่วมสร้างสังคมไทยสุขภาพดี ด้วยการลดบริโภคโซเดียม”


วันที่ 26 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี 2566 MUSEF 2023 Low Sodium Festival” ภายใต้แนวคิด “มาร่วมสร้างสังคมไทยสุขภาพดี ด้วยการลดบริโภคโซเดียม” และ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ อาสาสมัครชุมชน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดสาลวัน โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมงาน ณ มหิดลสิทธาคาร และศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และรับชมการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live: MUSEF Conference


ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวว่า “งานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม หรือ Mahidol University Engagement Forum ครั้งนี้ จัดขึ้นในประเด็นของการลดการบริโภคโซเดียม นับเป็นประเด็นที่ท้าทายและน่าสนใจมาก เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือแพทย์มักเรียกว่าโรค NCDs เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไต ซึ่งโรคเหล่านี้หากเป็นแล้วจะรักษาไม่หายและต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก แต่ในขณะเดียวกันโรคเหล่านี้ก็สามารถป้องกันได้ เพียงแต่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะพฤติกรรมการกิน คนเราทั่วไปชอบกินอาหารที่มีรสชาติ ไม่ว่าจะเป็นรสหวาน เปรี้ยว เค็ม เผ็ด ซึ่งล้วนส่งผลต่อคนในระยะยาวทั้งสิ้น”


รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ข้อมูลอีกว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม หรือ Mahidol University Engagement Forum เป็นปีที่ 3 ด้วยเจตนารมณ์ที่ ต้องการแลกเลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างภาครัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินนโยบาย ภาคเอกชน ชุมชนและสังคม รวมถึงประชาชนทั่วไป กับคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนให้นำผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ และนำไปสู่นโยบายชี้นำสังคมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังเพิ่มเติมอีกว่า ผลจากการวิจัย โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ กันตชูเวชศิริ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเครือข่ายลดบริโภคเค็ม พบว่าคนไทยบริโภคเกลือมากถึง 9.1 กรัมต่อ วัน ซึ่งสูงเกือบ 2 เท่าของปริมาณที่องค์การองค์การอามัยโรคแนะนำไว้ คือ ไม่ควรบริโภคเกลือเกิน 5 กรัมต่อวัน หรือ 1 ช้อนชา หรือคิดเป็นปริมาณโซเดียมไม่เกิน 2 กรัม ต่อวัน


สำหรับกิจกรรมในภาคเช้า มีพิธีมอบรางวัล Low Sodium Awareness Video Competition 2023 และ รางวัล Low Sodium Hackathon 2023 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัล การเปิดตัว MUSEF Brand Ambassador 2023 เพื่อเป็นผู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานของ Mahidol University Social Engagement Forum ให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณะอย่างแพร่หลาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 


จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “โภชนาการกับโรค NCDs” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล อดีตผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาชิกวุฒิสภา การเสวนาเรื่อง “ลดโซเดียม ห่างไกลโรค NCDs” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม คุณณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคุณพล ตัณฑเสถียร เชฟชื่อดัง และเจ้าของช่อง YouTube: PHOLFOODMAFIA Talk ดำเนินรายการโดย คุณพัทธ์ ชนภัณฑารักษ์


ส่วนภาคบ่าย มีการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการรับใช้สังคมจากนักวิชาการและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย


- กิจกรรมการเสวนา จากคณาจารย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “โซเดียมสูง เสี่ยงโรคกระดูกพรุน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล , “NCDs: โรคร้ายแรงที่คุณเต็มใจสร้างเอง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ “ลดโซเดียมให้เจ้านาย เรื่องสำคัญที่ทาส (หมา – แมว) ต้องรู้” โดย อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จิตตะโคตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- การนำเสนอผลงาน Oral Presentation หลากหลายหัวข้อจากเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “น้ำปลาสูตรลดโซเดียมจากน้ำผักสะทอน” โดย อาจารย์ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม และทีมงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, “ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโซเดียมต่ำผสมสารสกัดจากกุ้ง และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนสูงจากไข่ขาว” โดย อาจารย์ ดร.ดลพร แซ่แต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ “สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

- กิจกรรม Workshop จากกลุ่มนักวิจัย ในหัวข้อ “อาหารโซเดียมต่ำ” โดย เชฟทักษ์ - นุติ หุตะสิงห เชฟคนรุ่นใหม่ที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการทำอาหารและเจ้าของเพจ TUCK the CHEF – เชฟทักษ์, “บริหารร่างกาย ห่างไกลโรค” โดย อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ และทีม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล


- การจัดแสดงนิทรรศการผลงานบริการวิชาการเพื่อสังคม (Poster Presentation) เกี่ยวกับงานวิจัย และสื่อสร้างสรรค์ลดโซเดียม

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย งานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม กองแผนงาน จัดงาน มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MU Social Engagement Forum 2023 (MUSEF 2023) ภายใต้แนวคิด “มาร่วมสร้างสังคมไทยสุขภาพดี ด้วยการลดบริโภคโซเดียม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างสังคมสุขภาพดี จากการลดบริโภคโซเดียมของประชากรอย่างรอบด้าน และนำไปสู่การลดบริโภคโซเดียมจนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ ตลอดจนการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กลไกการดำเนินงานระหว่างกันอย่างมีส่วนร่วมทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ การเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงาน การเสวนากลุ่มย่อย การนำเสนอผลงานด้วยวาจา กิจกรรม Workshop และกิจกรรมตลาดนัดคนไม่กินเค็ม (Low Sodium Market) จากร้านค้าอาหารเพื่อสุขภาพของชุมชนภายในอำเภอพุทธมณฑล และร้านอาหารชื่อดัง


ไม่มีความคิดเห็น