Breaking News

วธ. เปิดตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา สักการะพระบรมธาตุ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จับมือจังหวัดเชียงราย เปิดเส้นทางบุญ เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์เวียงเหนือในมิติทางศาสนา พร้อมอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ในกิจกรรม “เปิดเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น.
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปวธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา พัฒนาวัด ศาสนสถาน และชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต พร้อมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า
กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้มีการนำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงแสน สมาคมโรงแรม หอการค้าจังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านศาสนาในพื้นที่ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา “เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ” ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมุ่งพลิกโฉมให้วัด ศาสนสถาน ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาภายในจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างโอกาสและสร้างงานแก่คนในชุมชน เกิดรายได้หมุนเวียนจากการเดินทางของนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม พาหนะ ร้านค้าชุมชน เป็นต้น


ภายในงานได้จัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าชุมชน “กาดหมั้วครัววัฒนธรรม” พร้อมการแสดงผลงาน “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดเชียงราย” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือตามแนวคิด Soft Power ชูเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น และสร้างการรับรู้นำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแสดงจินตลีลาเล่าเรื่องตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา เชื่อมโยง 3 เส้นทาง ภายใต้โครงการ “จาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา” ที่กรมการศาสนาได้จัดขึ้น ประกอบด้วย 1) เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ จังหวัดเชียงราย 2) เส้นทางตามรอยพระเถราจารย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 3) เส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย


สำหรับ “วัดพระธาตุผาเงา” ถือเป็นวัดสำคัญของอำเภอเชียงแสน ภายในวัดมีพระธาตุ 3 องค์ คือ พระธาตุผาเงาที่ตั้งอยู่บนยอดหินผา พระธาตุจอมจันที่เหลือแต่ซากองค์พระเจดีย์สูงประมาณ 5 เมตร และพระธาตุเจ็ดยอด ซึ่งเหลือแต่ซากฐานสูง 5 เมตร โดยวัดได้สร้างพระบรมธาตุพุทธนิมิต เจดีย์ขนาดใหญ่ครอบองค์พระธาตุไว้ องค์เจดีย์มีสีขาวตั้งตระหง่าน บริเวณโดยรอบมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นพื้นที่รอยต่อของ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และเมียนมา ซึ่งมีแม่น้ำโขงตัดผ่านเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม และยังมีจุดแวะชมความสวยงามและความเก่าแก่ของศิลปะเชียงแสนได้อีกด้วย ทั้งอุโบสถพระธาตุจอมจัน หอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน


นอกจากนี้ วัดพระธาตุผาเงา ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น "เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 ด้วยคนในชุมชนวัดพระธาตุผาเงาเป็นชาติพันธุ์ไทยวน ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย และมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้มีแนวคิดที่จะใช้มิติทางศาสนา ส่งเสริมการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมความเป็นอัตลักษณ์ไทยวน เชียงแสน ในการสร้างสุขแก่คนในชุมชน โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก่อเกิดรายได้ และที่สำคัญยังช่วยรักษาความเป็นชาวไทยวนของชุมชนวัดพระธาตุผาเงาไว้เป็นอย่างดี มีการธำรงรักษาอัตลักษณ์ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อแสดงในงานวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ และเพื่อแสดงต้อนรับแขกผู้มาเยือนในชุมชน อาทิ การดนตรีพื้นเมือง เต้นบาสโลบ ขับทุ้มหลวงพระบาง ตีกลองหลวง เป็นต้น


นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเปิดประสบการณ์ สัมผัสมนต์เสน่ห์ของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผ่านการท่องเที่ยววัด ศาสนสถาน วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะการกราบสักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล ตามคติความเชื่อของชาวล้านนาตั้งแต่โบราณกาลที่เชื่อกันว่า หากได้นมัสการสักการะพระธาตุจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล “อยู่ดีกินหวาน” หรือ “อยู่เย็นเป็นสุข” ประสบความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน และการดำเนินชีวิต โดยเส้นทางสักการะพระบรมธาตุ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดเจดีย์หลวง และวัดพระธาตุผาเงา ซึ่งถือเป็น Land Mark ของเส้นทางกิจกรรมในครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น