Breaking News

วช. ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์ 2566" Thailand Inventors’Day 2023 ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ. 2566 ณ ไบเทค บางนา


สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน

🔬วันนักประดิษฐ์ 2566 🔬
Thailand Inventors’Day 2023

ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566
ณ Event Hall 100-102 | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

พบกับนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน

🟢นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
🟢นิทรรศการรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
🟢นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
🟢นิทรรศการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ IPITEx 2023
🟢นิทรรศการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2023 : I-New Gen Award 2023
🟢นิทรรศการ Highlight
     🔹ขุมทรัพย์ป่าชายเลน Mangrove Treasure
     🔹ขบวนการผู้พิทักษ์ป่าไม้ GUARDIANS OF THE FOREST
     🔹พื้นที่เรียนรู้กับนวัตกรรมโดรน FUNARIUM SKY DRONE
     🔹จากสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม MAKER SPACE: FROM MAKER TO INNOVATOR
     🔹นักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์ THE ART OF INVENTION
     🔹U2T
     🔹จุดเริ่มต้นเล็กๆ ...สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ Youth in Charge

📌ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite และ Online ในภาคการเสวนา การอบรมและภาคนิทรรศการได้ที่ https://inventorsdayregis.com

Onsite ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
Online ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

#อว. #MHESI #วช. #NRCT #วันนักประดิษฐ์ #ThailandInventors’Day2023


ไม่มีความคิดเห็น