Breaking News

เบทาโกรผนึกกำลัง อ.ส.ค. มุ่งพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร ยกระดับอุตสาหกรรมโคนมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 2563 – เครือเบทาโกร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมกิจการด้านโคนมเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพด้านโคนม ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนมให้เติบโตอย่างยั่งยืน


นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร
(ที่ 1 จากขวา) และนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมกิจการด้านโคนม เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านโคนม ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการต่อเนื่อง โดยมีนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย


นายวนัส
กล่าวว่า “เครือเบทาโกรยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมมือทางวิชาการกับ อ.ส.ค. โดยความร่วมมือในครั้งนี้เครือเบทาโกรจะนำประสบการณ์และองค์ความรู้มาสนับสนุน และช่วยเหลือเกษตรกรไทย เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการให้เกิดขึ้น รวมถึงมอบความช่วยเหลือทางวิชาการผ่านภาคีเครือข่าย ให้แก่ เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งด้านสูตรอาหารสัตว์ และการจัดการฟาร์มโคนม รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนา


วิชาการ บุคลากร การศึกษาวิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาต่อยอด นำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนม รวมถึงอุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต” โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมกิจการด้านโคนมดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยนำความรู้ความชำนาญของภาคเอกชนมาพัฒนามาต่อยอดส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพที่มั่นคง รวมถึงผลักดันให้เกษตรกรได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้แบบครบวงจร ทำให้อุตสาหกรรมโคนมเกิดการพัฒนา นำไปสู่ความสุขและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย


ไม่มีความคิดเห็น