Breaking News

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ขยายเวลาแผนแม่บท ฯ ต่ออีก 1 ปี ถึงปี 65 ส่งเสริม 4 ยุทธศาสตร์ สานต่อคุณธรรมในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม และแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการฯ ได้สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 


ยุทธศาสตร์ที่ 1
วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยจัดทำเกณฑ์การประเมิน ใช้มิติทางวัฒนธรรมร่วมกับกลไกพลัง “บวร” และ “ประชารัฐ” จัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามเป้าหมายของแผนแม่บท ฯ ด้านศาสนา ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านวิถีวัฒนธรรมไทย ส่งผลให้เกิดชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมทั่วประเทศกว่า 35,786 แห่ง ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานทุกภาคส่วนมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 


ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ สนับสนุนและเสริมสร้างกลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้ครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่เพื่อทดแทนคณะอนุกรรมการที่หมดวาระ จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) (2) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย (3) คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และ (4) คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม 


ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งทุกหน่วยงานร่วมกันจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประจำปี 2563 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 4 ภาค เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมยกร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 อีกทั้ง หน่วยงานและองค์กรเครือข่าย กว่า 107 หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน มีการขยายภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น 


ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ให้ทุกหน่วยงานได้มีการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผ่านกิจกรรม “ตู้ปันสุข” และปรับเปลี่ยนการทำงานใหม่ ให้มีคุณภาพและหัวใจบริการประชาชนภายใต้ “จิตอาสา” 


รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนามีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป ในเรื่องการแจ้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับระยะเวลาของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ต่ออีก 1 ปี ถึงปี พ.ศ. 2564 และเตรียมการจัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทฯ ของแต่ละหน่วยงาน และ เตรียมการจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 โดยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมาประกอบการพิจารณา ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ได้ปรับปรุงและกำหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินที่มีอยู่แล้วให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในปี 2564 และ 2565 สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ ตลอดจนกำกับติดตาม และส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น