Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 9,927,698 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,059 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 93.570 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 69.73%


➡️(1 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,059 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 42.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 327 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 155 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 93.570 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (55.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 43.808 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 9,927,698 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 48.2%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,059 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 10,600,000 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 9,927,698 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 7,110,854 โดส (10.7% ของประชากร)
        - เข็มสอง 2 2,816,844 โดส (4.3% ของประชากร)2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 1 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 9,927,698 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 260,062 โดส/วัน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 41,232 โดส
        - เข็มที่ 2 37 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 3,488,013 โดส
        - เข็มที่ 2 59,786 โดส
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 3,581,609 โดส
        - เข็มที่ 2 2,757,021 โดส3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

     - 94.11% ไม่มีผลข้างเคียง
     - 5.89% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
     - ปวดกล้ามเนื้อ 1.41%
     - ปวดศีรษะ 1.05%
     - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.76%
     - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.69%
     - ไข้ 0.46%
     - คลื่นไส้ 0.32%
     - ท้องเสีย 0.21%
     - ผื่น 0.17%
     - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.13%
     - อาเจียน 0.09%
     - อื่น ๆ 0.61%4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 106.1% เข็มที่2 94.6%
     - อสม เข็มที่1 29.3% เข็มที่2 16.4%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 10.7% เข็มที่2 0.6%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 12.7% เข็มที่1 3.0%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 32.8% เข็มที่2 21.0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 12.0% เข็มที่2 4.7%
    รวม เข็มที่1 14.2% เข็มที่2 5.6%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 22.87% เข็มที่2 8.05% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 31.32% เข็มที่2 10.61%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 18.76% เข็มที่2 11.73%
        - นนทบุรี เข็มที่1 18.01% เข็มที่2 7.34%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 15.65% เข็มที่2 3.85%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 9.82% เข็มที่2 3.40%
        - นครปฐม เข็มที่1 5.70% เข็มที่2 1.97%
    จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 5.66% เข็มที่2 2.23%
        - ภูเก็ต เข็มที่1 69.73% เข็มที่2 55.63%
        - ระนอง เข็มที่1 24.78% เข็มที่2 6.46%
        - สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 12.73% เข็มที่2 6.15%
        - เกาะสมุย เข็มที่1 57.18% เข็มที่2 41.95%
        - เกาะเต่า เข็มที่1 31.41% เข็มที่2 11.84%
        - เกาะพะงัน เข็มที่1 20.09% เข็มที่2 6.17%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 88,726,716 โดส ได้แก่
     1. อินโดนีเซีย จำนวน 43,808,549 โดส (10.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 10,443,407 โดส (7.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. ไทย จำนวน 9,927,698 โดส (10.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     4. มาเลเซีย จำนวน 8,083,685 โดส (17.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     5. กัมพูชา จำนวน 7,251,656 โดส (24.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     6. สิงคโปร์ จำนวน 5,365,803 โดส (55.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     7. เวียดนาม จำนวน 3,776,980 โดส (3.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. พม่า จำนวน 3,368,042 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 1,460,294 โดส (12,4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
     10. บรูไน จำนวน 84,458 โดส (15.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 62.86%
     2. อเมริกาเหนือ 14.08%
     3. ยุโรป 15.26%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 5.9%
     5. แอฟริกา 1.59%
     6. โอเชียเนีย 0.31%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 1,225.73 ล้านโดส (43.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหภาพยุโรป จำนวน 364.66 ล้านโดส (41.0%)
     3. อินเดีย จำนวน 335.47 ล้านโดส (12.3%)
     4. สหรัฐอเมริกา จำนวน 326.52 ล้านโดส (51.0%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (71.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     2. บาห์เรน (68.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     3. มัลดีฟส์ (68.0% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
     4. อิสราเอล (59.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. ชิลี (59.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหราชอาณาจักร (58.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     7. กาตาร์ (56.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     8. อุรุกวัย (55.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinovac)
     9. มองโกเลีย (55.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V)
     10. ฮังการี (53.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น