Breaking News

วธ. ลงนาม MOU 4 องค์กร พร้อมเปิดตัวหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา”

ส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ลดปัญหาพระสงฆ์อาพาธโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs)
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช ในวาระโอกาสฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา


วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมหิตลาธิเบศร แพทยสภา และกรมการศาสนา ในกิจกรรมแถลงข่าวหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา”
โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และ นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้จรดปากกาลงนาม ท่ามกลางสักขีพยานทุกฝ่าย ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)
กล่าวว่า “ปัจจุบันพระสงฆ์ในประเทศไทยอาพาธจำนวนมาก เนื่องจากประสบปัญหาสุขภาวะด้านโภชนาการ ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคอันเป็นสาเหตุที่อาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมหิตลาธิเบศร แพทยสภา และกรมการศาสนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จึงได้บูรณาการความร่วมมือในด้านการป้องกัน โดยจัดทำหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์ 96 เมนู เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวาระโอกาสฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา 


โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุและสามเณร สนับสนุนองค์ความรู้ บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย 1. การจัดให้มีการประชุมหารือ การประสานงาน และให้ความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมด้านแพทย์อาสาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร 2. สนับสนุนองค์ความรู้ บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก ในการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร และ 3.การเผยแพร่องค์ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร ตลอดจนการใช้ช่องทางการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้รับทราบและเข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม โดยมีเป้าหมายให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณร มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเอง นำไปสู่การปรับเปลี่ยนและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพ”


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวต่อไปว่า
“นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา และภาคีเครือข่าย ได้จัดทำหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา” ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ E-book เผยแพร่แก่ผู้ประกอบอาหาร พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ และประชาชน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการตักบาตรด้วยอาหารสุขภาพ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น โดยจะดำเนินการเผยแพร่และแจกจ่ายหนังสือดังกล่าวไปยังส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลแก่ประชาชน แม่ครัว ผู้ประกอบอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ และผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ E-book ได้ที่ www.dra.go.th


ภายหลังพิธีลงนาม ประธานในพิธีและคณะผู้ลงนาม ได้รับฟังบรรยายการประกอบอาหารสุขภาพโดย เชฟพงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ จากสมาคมเชฟประเทศไทย พร้อมร่วมสาธิตการประกอบอาหารสุขภาพ 5 เมนู ประกอบด้วย 1.ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ธัญพืช โดยเชฟพงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ 2.ยำถั่วพู โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 3.แกงส้มผักรวม โดยอธิบดีกรมการศาสนา 4.ปลานึ่งแจ่ว โดยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ 5.เต้าหู้พะโล้ โดยผู้แทนแพทยสภา จากนั้นร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ด้วยอาหารเมนูสุขภาพ และเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจากภาคีเครือข่าย


ไม่มีความคิดเห็น