Breaking News

บทสัมภาษณ์ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เนื่องในวาระการดำเนินงานครบรอบ 50 ปี ของสมาคมฯ


ด้วยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ก่อตั้งเมื่อปี พุทศักราช 2514 ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ และสารกำจัดศัตรูพืช โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตอื่นๆ และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเศรษฐกิจ สังคม ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นเวลา 50 ปี สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะผนึกกำลังกันช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ในการให้ความรู้แก่เกษตรกรและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ตามหลักวิชาการ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี คือธาตุอาหารพืช ไม่ใช่สารพิษ ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตร สร้างผลิตผลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างทัดเทียม และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการสนับสนุนเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สภากาชาดไทย สถาบันการศึกษา องค์กรการกุศล ฯลฯ


ในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมฯ ได้ดำเนินงานภายใต้ความยึดมั่นในพันธกิจหลักอย่างมีจริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้ภาคการเกษตรของไทยได้มีการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการทำงานค้นคว้าวิจัยร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านการเกษตรของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบให้เกษตรกรและสมาชิก ดังนี้1. จัดเสวนาวิชาการ
เรื่องอดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทย ขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมรูปแบบการทำการเกษตรของประเทศไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีของไทย จากอดีต ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนจากผลผลิตที่ได้รับจากการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม Vector Club ชั้น 7 อาคารสามย่านมิตรทาวน์
2. การจัดทำหนังสือ อดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทย ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำการเกษตรของไทยและการใช้ปุ๋ยเคมีจากอดีต ปัจจุบันและอนาคต
3. การจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบ 50 ปี ซึ่งกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขอบคุณสมาชิก หน่วยงานภาครัฐ ครูบาอาจารย์ รวมถึงสื่อมวลชน ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมและกิจการของสมาคมฯ ให้ก้าวหน้าอย่างมีหลักการตามแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่ถูกต้อง
4. การจัดกิจกรรมกอลฟ์การกุศลเพื่อนำเงินรายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เกี่ยวกับการพัฒนาภาคการเกษตรไทย


กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมฯ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยด้วยการทำการเกษตรที่ถูกต้อง ด้วยแนวทางเกษตรปลอดภัย (Good Agricultural Practice) เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรไทยให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป


ไม่มีความคิดเห็น