Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 22 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 69,217,162 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,795 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 480.4 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (106.6%)


➡️(22 ตุลาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,795 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 27.8 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 411 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 190 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 480.4 ล้านโดส โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (80.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 177.8 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 69,217,162 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 60.92%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,795 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 68,503,058 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 39,039,849 โดส (59% ของประชากร)
        - เข็มสอง 27,405,800 โดส (41.4% ของประชากร)
        - เข็มสาม 2,057,409 โดส (3.1% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 22 ต.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 69,217,162 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 714,104 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 800,401 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 19,253,308 โดส
        - เข็มที่ 2 3,522,352 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 10,600,418 โดส
        - เข็มที่ 2 18,699,933 โดส
        - เข็มที่ 3 1,581,378 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 6,447,102 โดส
        - เข็มที่ 2 4,998,777 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 3,057,449 โดส
        - เข็มที่ 2 553,118 โดส
        - เข็มที่ 3 503,327 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

      - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.5% เข็มที่2 120.2% เข็มที่3 92.1%
      - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 63.6% เข็มที่2 58.2% เข็มที่3 12.1%
      - อสม เข็มที่1 74.6% เข็มที่2 67.9% เข็มที่3 9.2%
      - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 66.1% เข็มที่1 51.4% เข็มที่3 2%
      - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 51.9% เข็มที่2 35.2% เข็มที่3 2%
      - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 62.2% เข็มที่2 51.1% เข็มที่3 0.5%
      - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 15.2% เข็มที่2 10.8% เข็มที่3 0.1%
      - นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 33.3% เข็มที่2 0.2% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 54.6% เข็มที่2 38.6% เข็มที่3 2.9%5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

      1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 106.6% เข็มที่2 72.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80.9% เข็มที่2 57.6%
      2. ภูเก็ต เข็มที่1 82.4% เข็มที่2 76.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 72.2% เข็มที่2 68.7%
      3. ชลบุรี เข็มที่1 78.4% เข็มที่2 60.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 72.7% เข็มที่2 61.8%
      4. สมุทรปราการ เข็มที่1 71.9% เข็มที่2 54% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 91.4% เข็มที่2 74%
      5. พังงา เข็มที่1 63.1% เข็มที่2 52.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 71.8% เข็มที่2 64.5%
      6. ระนอง เข็มที่1 61.8% เข็มที่2 50.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 73.6% เข็มที่2 68.9%
      7. เพชรบุรี เข็มที่1 57.8% เข็มที่2 43.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 62.2% เข็มที่2 54.1%
      8. ระยอง เข็มที่1 56.7% เข็มที่2 41.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 61.9% เข็มที่2 51.3%
      9. กระบี่ เข็มที่1 56.6% เข็มที่2 33.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 70.6% เข็มที่2 56%
      10. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 54.7% เข็มที่2 43.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 65.4% เข็มที่2 58.8%
      11. เชียงใหม่ เข็มที่1 54.7% เข็มที่2 37.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 65.1% เข็มที่2 54.5%
      12. บุรีรัมย์ เข็มที่1 53.9% เข็มที่2 38.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 69% เข็มที่2 47.3%
      13. ตราด เข็มที่1 53.9% เข็มที่2 38.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 60.8% เข็มที่2 55.1%
      14. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 48.5% เข็มที่2 38.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 66.3% เข็มที่2 58.6%
      15. หนองคาย เข็มที่1 44.7% เข็มที่2 30.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 62.8% เข็มที่2 46.9%
      16. เลย เข็มที่1 44.2% เข็มที่2 29.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 59% เข็มที่2 44.9%
      17. อุดรธานี เข็มที่1 43.6%เข็มที่2 29% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 71.8% เข็มที่2 58.3%

     รวม เข็มที่1 75.2% เข็มที่2 53.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 74.4% เข็มที่2 57.4%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 480,457,207 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 177,812,708 โดส (40.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. ไทย จำนวน 69,217,162 โดส (59.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     3. เวียดนาม จำนวน 68,809,880 โดส (50.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 54,444,161 โดส (26.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     5. มาเลเซีย จำนวน 48,673,215 (77.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. กัมพูชา จำนวน 28,139,001 โดส (80.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 16,987,535 โดส (21.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     8. สิงคโปร์ จำนวน 9,912,343 โดส (78.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 5,876,957 โดส (43.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 584,245 โดส (78.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.98%
     2. ยุโรป 10.9%
     3. อเมริกาเหนือ 9.62%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.20%
     5. แอฟริกา 2.68%
     6. โอเชียเนีย 0.62%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
     1. จีน จำนวน 2,238.76 ล้านโดส (80% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 1006.3 ล้านโดส (36.8%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 411.01 ล้านโดส (64.1%)
     4. บราซิล จำนวน 261 ล้านโดส (63.1%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 182.72 ล้านโดส (72.4%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
     1. คิวบา (109.6%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford และ J&J)
     2. มัลดีฟส์ (100.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (96.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. อุรุกวัย (92.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     5. บาห์เรน (92%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     6. ชิลี (89.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
     7. อิสราเอล (87.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     8. กาตาร์ (85.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     9. กัมพูชา (80.7%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca/Oxford และ J&J)
     10. จีน (80%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น