Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 7 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 20,280,108 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,379 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 176.339 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 75.9%


➡️(7 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 4,379 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 42.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 350 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 166 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 176.339 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (73.8% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 73.14 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 20,280,108 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 53.59%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 4,379 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2564
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 20,280,108 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 15,687,291 โดส (23.7% ของประชากร)
        - เข็มสอง 4,406,723 โดส (6.7% ของประชากร)
        - เข็มสาม 186,094 โดส (0.3% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีน 6 ส.ค. 64 จำนวน 647,571 โดส จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 7 ส.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 20,280,108 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 398,354 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 6,469,064 โดส
        - เข็มที่ 2 3,433,885 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 8,122,572 โดส
        - เข็มที่ 2 635,688 โดส
        - เข็มที่ 3 180,034 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 1,066,224 โดส
        - เข็มที่ 2 326,338 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 29,431 โดส
        - เข็มที่ 2 40,812 โดส
        - เข็มที่ 3 6,060 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 115.7% เข็มที่2 99.9% เข็มที่3 26.1%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 48.9% เข็มที่2 29.2% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 51.8% เข็มที่2 23.1% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 32.1% เข็มที่1 5.5% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 28.4% เข็มที่2 8.1% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 30.1% เข็มที่2 2% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 1% เข็มที่2 0.1% เข็มที่3 0%
    รวม เข็มที่1 31.4% เข็มที่2 8.8% เข็มที่3 0.4%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 50.1% เข็มที่2 11.7% เข็มที่3 0.4% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 69.5% เข็มที่2 14.5% เข็มที่3 0.5%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 30.6% เข็มที่2 13.2% เข็มที่3 0.3%
        - นนทบุรี เข็มที่1 33.2% เข็มที่2 11.2% เข็มที่3 0.3%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 33.3% เข็มที่2 6.1% เข็มที่3 0.2%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 27.1% เข็มที่2 6.2% เข็มที่3 0.2%
        - นครปฐม เข็มที่1 17.6% เข็มที่2 4.1% เข็มที่3 0.3%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 14.4% เข็มที่2 4.7% เข็มที่3 0.2%
        - ภูเก็ต เข็มที่1 75.9% เข็มที่2 59.6% เข็มที่3 0.6%
        - ระนอง เข็มที่1 41.6% เข็มที่2 12.6% เข็มที่3 0.3%
        - สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 22.0% เข็มที่2 8.6% เข็มที่3 0.2%
        - พังงา เข็มที่1 41.0% เข็มที่2 11.4% เข็มที่3 0.4%
        - กระบี่ เข็มที่1 23.1% เข็มที่2 6.9% เข็มที่3 0.2%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 34.0% เข็มที่2 4.4% เข็มที่3 0.4%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 176,339,169 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 73,147,087 โดส (18.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. มาเลเซีย จำนวน 23,608,290 โดส (46.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 23,199,187 โดส (11.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 20,280,108 โดส (23.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. กัมพูชา จำนวน 13.393,448 โดส (46.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     6. เวียดนาม จำนวน 8,528,267 โดส (7.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     7. สิงคโปร์ จำนวน 8,021,971 โดส (73.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 2,479,026 โดส (17.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 181,785 โดส (32.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 66.06%
     2. อเมริกาเหนือ 11.60%
     3. ยุโรป 13.90%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.44%
     5. แอฟริกา 1.63%
     6. โอเชียเนีย 0.37%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 1,741.81 ล้านโดส (62.2% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 500.35 ล้านโดส (18.3%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 349.79 ล้านโดส (54.7%)
     4. บราซิล จำนวน 149.47 ล้านโดส (36.6%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (81.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (79.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (79.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. กาตาร์ (70.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. สิงคโปร์ (70.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     6. อุรุกวัย (69.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. ชิลี (67.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     8. แคนาดา (67.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     9. เดนมาร์ก (65.9%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)
     10. เบลเยี่ยม (65.4%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ J&J)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น