Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 29 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 30,679,289 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,203 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 248.83 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 89.3%


➡️(29 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,203 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 39.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 368 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 173 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 248.83 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 96.51 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 30,679,289 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 56.48%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,203 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 30,679,289 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 22,807,078 โดส (34.5% ของประชากร)
        - เข็มสอง 7,287,885 โดส (11% ของประชากร)
        - เข็มสาม 584,326 โดส (0.9% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 29 ส.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 30,679,289 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 258,782 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 549,587 โดส/วัน3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 10,425,986 โดส
        - เข็มที่ 2 3,466,607 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 9,718,252 โดส
        - เข็มที่ 2 2,811,992 โดส
        - เข็มที่ 3 208,187 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 2,376,871 โดส
        - เข็มที่ 2 967,498 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 285,969 โดส
        - เข็มที่ 2 41,788 โดส
        - เข็มที่ 3 376,139 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.4% เข็มที่2 107.9% เข็มที่3 82.1%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 55.5% เข็มที่2 34.8% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 64% เข็มที่2 31.8% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 40.7% เข็มที่1 9% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 45% เข็มที่2 14.8% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 43.4% เข็มที่2 6.6% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 7.2% เข็มที่2 0.7% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 45.6% เข็มที่2 14.6% เข็มที่3 1.2%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 67.2% เข็มที่2 17.1% เข็มที่3 1.2% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 89.5% เข็มที่2 21.6% เข็มที่3 1.8%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 42.5% เข็มที่2 17.9% เข็มที่3 0.6%
        - นนทบุรี เข็มที่1 42.6% เข็มที่2 15.2% เข็มที่3 0.7%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 48.4% เข็มที่2 10.9% เข็มที่3 0.6%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 47.9% เข็มที่2 11.1% เข็มที่3 0.5%
        - นครปฐม เข็มที่1 29.4% เข็มที่2 7.3% เข็มที่3 0.7%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 22.4% เข็มที่2 8.3% เข็มที่3 1%
        - ชลบุรี เข็มที่1 39.4% เข็มที่2 14% เข็มที่3 1.0%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 30.9% เข็มที่2 7.4% เข็มที่3 0.4%
        - สงขลา เข็มที่1 31.3% เข็มที่2 9.9% เข็มที่3 1.2%
        - ยะลา เข็มที่1 33.5% เข็มที่2 10.3% เข็มที่3 0.7%
        - ปัตตานี เข็มที่1 25.3% เข็มที่2 7.7% เข็มที่3 0.5%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 51% เข็มที่2 10.6% เข็มที่3 0.6%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 248,830,250 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 96,512,676 โดส (22.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. มาเลเซีย จำนวน 33,724,744 โดส (58.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 31,433,450 โดส (16.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 30,679,289 โดส (34.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. กัมพูชา จำนวน 19,368,228 โดส (61.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     6. เวียดนาม จำนวน 19,151,122 โดส (17.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     7. สิงคโปร์ จำนวน 8,799,507 โดส (76.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 4,683,410 โดส (5.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 4,182,234 โดส (32.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 295,590 โดส (47.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 67.47%
     2. ยุโรป 12.73%
     3. อเมริกาเหนือ 10.63%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.83%
     5. แอฟริกา 1.9%
     6. โอเชียเนีย 0.44%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,019.55 ล้านโดส (72.1% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 622.99 ล้านโดส (22.8%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 367.91 ล้านโดส (57.5%)
     4. บราซิล จำนวน 187.64 ล้านโดส (45.7%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 124.53 ล้านโดส (49.3%)
     6. เยอรมนี จำนวน 101.17 ล้านโดส (60.9%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (91.8% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (83.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (83.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. กาตาร์ (78.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. อุรุกวัย (78%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สิงคโปร์ (76.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     7. ชิลี (74.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     8. อิสราเอล (73.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     9. เดนมาร์ก (73.6%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)
     10. จีน (72.1%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น