Breaking News

สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ เปิดรับสมัครอบรมผู้ฝีกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น ระดับกลาง ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 เมษายน 2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารการอบรมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น ระดับกลาง


รายละเอียดมีดังนี้

1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย(พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อเป็นการอาชีพ โดยมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบ และครบวงจรในระดับชาติ และนานาชาติให้มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (HUB) การพัฒนาบุคลากรในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อการก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นทุกระดับให้มีมาตรฐานอย่างมีระบบ และพัฒนาศักยภาพของผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น และประสบความสำเร็จในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และสร้างความสุขให้คนไทยอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์
    2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาจากระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ
    2.2 เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ
    2.3 เพื่อพัฒนาให้ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นสามารถสร้างทักษะการนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ ในการพัฒนากีฬาของชาติได้อย่างมีมาตรฐานสากล

3. เป้าหมาย
    ผู้ฝึกสอนจากสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 30 คน

4. ระยะเวลาดำเนินการ
    ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2562

5. สถานที่ดำเนินการ
    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ

6. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 ุ   6.1) ต้องผ่านการอบรมเป็นผู้ฝึกสอนระดับพื้นฐานมาก่อน
    6.2) มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี
    6.3) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสังคมรังเกียจ
    6.4) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
    6.5) เป็นผู้ที่มีพื้นฐานด้านมวยไทย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
    6.6) บุคคลอื่นๆให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการอบรม

7. หลักฐานประกอบการสมัคร
    7.1) ใบสมัครเข้ารับการอบรม
    7.2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
    7.3) สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
    7.4) สำเนาทะเบียนบ้าน
    7.5) ใบรับรองแพทย์

8. ค่าใช้จ่าย
    ผู้เข้ารับการอบรมต้องจ่ายค่าเสื้อในการอบรม จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 300 บาท

9. การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
    สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

10. ระยะเวลาการฝึกอบรม
      ทั้งหมด 4 วัน

11. การวัดและการประเมิน
      วัดและประเมินผล โดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 80% ขึ้นไป

12. ความสำเร็จของหลักสูตรการฝึกอบรม
      ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจาก สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย


สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนมี 2 ระดับ คือ 1.)อบรมผู้ฝึกสอนระดับกลาง ระหว่างวันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2562 และ 2.) อบรมผู้ฝึกสอนระดับสูง ระหว่างวันที่ 27 -31 พฤษภาคม 2562 โดยจะจัดอบรมทั้ง 2 รายการที่ สพล. กรุงเทพ คลอง13 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หรือ โทร 02-3692215

ไม่มีความคิดเห็น