Breaking News

สบพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับ ป.โท ป.ตรี ปวส. และเทียบเท่าอนุปริญญา ปี 2567


สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ระดับเทียบเท่าอนุปริญญา และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบรับตรงอิสระ) ไม่ผ่านระบบ TCAS โดยหลักสูตรที่เปิดรับสมัครมีดังนี้


1.หลักสูตรระดับปริญญาโท
    - หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

2.หลักสูตรระดับปริญญาตรี
   2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน 6 วิชาโท ประกอบไปด้วย
          - วิชาโทการจราจรทางอากาศ
          - วิชาโทการท่าอากาศยาน
          - วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
          - วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
          - วิชาโทธุรกิจสายการบิน
          - วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน
   2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (แผนการศึกษาเทียบโอน) ประกอบไปด้วย
          - วิชาโทการท่าอากาศยาน
          - วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
          - วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
          - วิชาโทธุรกิจสายการบิน
          - วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน
   2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
          - แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน)
          -แผนการศึกษาแบบเอกโท (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์ตรี)
   2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (แผนการศึกษาเทียบโอน)
          - แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน : AVT)
   2.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
          - วิชาเอกซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
          - วิชาเอกผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน

4.หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ประกอบไปด้วย
      - สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aeroplane Mechanic-B1.1,B1.2)
      - สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ (Aeroplane Mechanic-B2)

โดยผู้สนใจ สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ชั้น G แผนกทะเบียนและวัดผล สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ภายในเวลา 09.00 – 15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารองค์กร โทร. 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 3621, 2210, 2212 และ Facebook: สถาบันการบินพลเรือน


ไม่มีความคิดเห็น