Breaking News

ม.นเรศวร เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม “การผลิตมะปรางหวาน มะยงชิด เชิงการค้า” วันที่ 19-20 มีนาคม 2565


พบกันครับ “การผลิตมะปรางหวาน มะยงชิด เชิงการค้า” 
อบรมฟรี 19 มีนาคม 2565

จัดโดยสถานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ณ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 มีนาคม 2565 ศึกษาดูงานสวนทรัพย์ไพรวัลย์ จังหวัดพิษณุโลก

QR Code ลงทะเบียนอบรม

ไม่มีความคิดเห็น