Breaking News

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 7.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 7.00 น.


คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง 2 - 14 ug/m3
แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง

#DustBoy #pm2_5

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy
ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น