Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 23 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 8,148,335 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,712 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 78.247 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 63.58%


➡️(23 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,712 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 41.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 319 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 150 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 78.247 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (50.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 36.998 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 8,148,335 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 45.5%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,712 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 8,500,000 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 8,148,335 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 5,844,521 โดส (8.8% ของประชากร)
        - เข็มสอง 2 2,303,814 โดส (3.5% ของประชากร)2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-23 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 8,148,335 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 187,052 โดส/วัน ประกอบด้วย

    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 2,445,903 โดส
        - เข็มที่ 2 52,362 โดส
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 3,398,618 โดส
        - เข็มที่ 2 2,251,452 โดส3. อาการของผู้ที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน

    Sinovac เข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยใน 1,128 ราย
    AstraZeneca เข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยใน 738 ราย
        - คลื่นไส้ Sinovac 3.12% AstraZeneca 6.32%
        - อาเจียน Sinovac 2.58% AstraZeneca 5.90%
        - ปวดกล้ามเนื้อ Sinovac 1.40% AstraZeneca 5.01%
        - อ่อนเพลีย Sinovac 1.86% AstraZeneca 4.971%
        - ถ่ายเหลว Sinovac 1.04% AstraZeneca 2.551%
        - ไม่สบาย Sinovac 0.79% AstraZeneca 2.08%
        - ผื่น Sinovac 1.51% AstraZeneca 1.38%
        - ปวดท้อง Sinovac 0.25% AstraZeneca 0.93%
        - ผื่นแพ้ Sinovac 0.87% AstraZeneca0.78%4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 104% เข็มที่2 91.7%
     - อสม เข็มที่1 26% เข็มที่2 13.9%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 8.5% เข็มที่2 0.4%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 10.3% เข็มที่1 2.3%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 29.7% เข็มที่2 17.3%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 9.3% เข็มที่2 3.5%
       รวม เข็มที่1 11.7% เข็มที่2 4.6%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 18.17% เข็มที่2 6.31% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 24.45% เข็มที่2 8.06%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 16.84% เข็มที่2 11.62%
        - นนทบุรี เข็มที่1 15.03% เข็มที่2 5.74%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 12.41% เข็มที่2 2.99%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 8.10% เข็มที่2 2.73%
        - นครปฐม เข็มที่1 4.48% เข็มที่2 1.26%
    จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 4.78% เข็มที่2 1.92%
        - ภูเก็ต เข็มที่1 63.58% เข็มที่2 45.26%
        - ระนอง เข็มที่1 20.56% เข็มที่2 6.37%
        - สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 9.62% เข็มที่2 3.58%
        - เกาะสมุย เข็มที่1 45.99% เข็มที่2 21.70%
        - เกาะเต่า เข็มที่1 19.63% เข็มที่2 10.73%
        - เกาะพะงัน เข็มที่1 9.06% เข็มที่2 6.04%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 78,247,670 โดส ได้แก่
     1. อินโดนีเซีย จำนวน 36,998,897 โดส (8.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 8,591,406 โดส (5.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. ไทย จำนวน 8,148,335 โดส (8.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     4. กัมพูชา จำนวน 6,275,739 โดส (20.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     5. มาเลเซีย จำนวน 6,301,727 โดส (14.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. สิงคโปร์ จำนวน 5,029,006 โดส (50.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. เวียดนาม จำนวน 2,569,156 โดส (2.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 1,268,627 โดส (10.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
     10. บรูไน จำนวน 69,877 โดส (13.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 61.02%
     2. อเมริกาเหนือ 15.18%
     3. ยุโรป 15.82%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.04%
     5. แอฟริกา 1.65%
     6. โอเชียเนีย 0.29%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

    1. จีน จำนวน 1,049.74 ล้านโดส (37.5% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
    2. สหภาพยุโรป จำนวน 332.11 ล้านโดส (37.4%)
    3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 318.58 ล้านโดส (49.7%)
    4. อินเดีย จำนวน 294.04 ล้านโดส (10.8%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (68.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     2. มัลดีฟส์ (66.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     3. บาห์เรน (65.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อิสราเอล (58.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. ชิลี (56.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหราชอาณาจักร (55.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     7. มองโกเลีย (53.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V )
     8. กาตาร์ (52.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     9. อุรุกวัย (51.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinovac)
     10. ฮังการี (51.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น