Breaking News

ครบรอบ 53 ปี เครือเบทาโกร ขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน


เครือเบทาโกร เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร เสริมความแข็งแกร่งจากรากฐาน ด้วยการพัฒนาจุดยืน/ ตัวตนขององค์กร (Brand Positioning) ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับสู่เป้าหมาย Smart Transformation อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมแสดงความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “Transformation for Sustainable Life” ในโอกาสครบรอบ 53 ปี เครือเบทาโกร เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา


นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า มากกว่า 50 ปี เครือเบทาโกรมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน จนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในด้านอาหารคุณภาพสูงและปลอดภัย จากความมุ่งมั่นนี้ได้ต่อยอดมาเป็นจุดประสงค์และความเชื่อของเบทาโกรที่ต้องการช่วยให้ประชาชนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งได้กลายมาเป็นรากฐานของการพัฒนาจุดยืน หรือตัวตนที่แท้จริงองค์กรที่ปรับจาก Quality We All Deserve สู่ “เพื่อนผู้ใส่ใจและเติมเต็มให้ทุกคน มีสุขภาพและความสุขที่ยั่งยืนมากขึ้น” ซึ่งมีความหมายว่า เบทาโกรต้องการเป็นเพื่อนผู้เติมเต็มให้ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต พร้อมการปรับข้อความสื่อสาร (Tagline) จาก “Quality for Life” (เพื่อคุณภาพชีวิต) มาเป็น “Sustainable Life” (เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน) และใช้ภาพเชิงสัญลักษณ์ (Graphic Device) ในรูปแบบ “คน” ที่ช่วยสะท้อนตัวตนองค์กรให้แข็งแรง เด่นชัด และเป็นเอกลักษณ์ยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ เครือเบทาโกร ตั้งเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบการทำงานสู่ Smart Transformation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างประสบการณ์ใหม่กับลูกค้า คู่ค้า และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น