Breaking News

ป.ป.ส. ประกาศทีมผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้โครงการ “Save Zone, No New Face” (YouthTubers)

สุดยอดนักสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์


วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (รองเลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การประกวดคลิปวีดิโอสั้น ภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone, No New Face” (YouthTubers) เพื่อเปิดเวทีการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และสร้างแหล่งการเรียนรู้ใหม่ให้แก่เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม Booth Camp Online ได้พัฒนาฝีมือและความสามารถ โดยมีวิทยากรมืออาชีพชื่อดังมาให้ความรู้ อาทิ น้าเน็ก, บี้ เดอะสกา, เบ๊นซ์ อาปาเช่, เป็นต้น พร้อมส่งคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที เข้าประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่าถึง 150,000 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน และส่งผลงานเข้าประกวด 234 ทีม


รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า โครงการ YouthTubers ถือเป็นหนึ่งโครงการที่มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมบนโลกออนไลน์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ผ่านมา พบว่าพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ถือเป็นการตอบรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในการสร้างรั้วป้องกันเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติจากปัญหายาเสพติดได้ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จาก 234 ทีม เหลือ 40 ทีม โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำแต่ละทีมให้นำความรู้ไปพัฒนาผลงานเพิ่มเติม และส่งผลงานเข้าประกวดในรอบสุดท้าย โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ผ่านทางเว็บไซต์ www.savezonenonewface.com และได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในวันนี้ ดังนี้

1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


     - รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม Dueng
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีม The Actor
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีม Cheeze Cake Music
     - รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม LOW PRO duction, ทีม Save News Thailand และ ทีม Ka fiw

2) ระดับอาชีวศึกษา


     - รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม BOOM BOOM
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีม ICEBERG Ing.
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีม SAKKARIN FILM
     - รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม KLASIN, ทีม ADVANCE GG และ ทีม Dmon

3) รางวัลขวัญใจคณะกรรมการ
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้แก่ ทีม Saengjaa REFLECTIONS และ ทีม kogu studio
     - ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ทีมสมองนิ่ม และทีม NONAME (โนนาเมะ)


นอกจากนี้ สมาชิกจากทีมผู้ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดเผยว่า “การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทำให้ได้ค้นหาตนเอง นำความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาการสร้างคอนเทนต์ ฝึกฝนทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่น และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลังจบโครงการครั้งนี้ จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาฝีมือในการสร้างผลงานให้มีคุณภาพต่อไป”


รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดทุกทีม ขอให้พัฒนาความรู้ความสามารถ ใช้เวลากับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไป และขอฝากไปยังเด็ก เยาวชน และประชาชนว่า ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสมอง เพราะการใช้ยาเสพติดจะทำลายระบบต่างๆ ในร่างกายทำให้อารมณ์แปรปรวนและก้าวร้าว ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม ดังนั้น ขอให้ครอบครัว สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว ในสังคม และในชุมชนของตนเอง หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนติดตามดูแล และสอดส่องไม่ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงโทษและผลร้ายที่ตามมา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันสอดส่องดูแลคนในครอบครัว ประชาชนในชุมชน หากพบเห็นความผิดปกติของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ไม่มีความคิดเห็น