Breaking News

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19


🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 977,854 ตัวอย่าง คิดเป็น 14,683 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 25 กันยายน 2563


▶️ ในระหว่างวันที่ 19 - 25 กันยายน 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 29,693 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 194 ห้องปฏิบัติการ


📚แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ทั้งนี้โปรดติดตามข้อมูลการรายงานเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ได้ทางเพจ Facebook "ศูนย์ข้อมูล COVID-19"


ไม่มีความคิดเห็น