Breaking News

วช.และหน่วยงานต่างๆ เชิญสัมมนาทางวิชาการแนวทางการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ไมโครพลาสติก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กรมทัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาสตร์ ขอเชิญทำข่าวความร่วมมือการสัมมนาทางวิชาการแนวทางการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ไมโครพลาสติก ประธานเปิดงานโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ชั้น 11โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ 

เพื่อแสดงเจตนารมย์ร่วมกันของหน่วยงานร่วมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีแนวทางในการกำหนดจุดเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมของไมโครพลาสติกเพื่อการติดตามตรวจสอบและเพื่องานวิจัย และร่วมกันหารือในการกำหนดกรอบการกำหนดแนวทางการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ไมโครพลาติกของประเทศ เพื่อการทำงานในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น