Breaking News

กกพ. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชุนดีเด่น สู่การพัฒนาชุนชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน


วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานมอบรางวัล ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 143 ผลงาน และได้มีการพิจารณาตัดสินจากผลการดำเนินงาน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 40 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 17 รางวัล และรางวัลระดับโครงการชุมชน จำนวน 23 รางวัล


นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า รวมไปถึงการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ข้อนี้นับเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินโครงการด้านไฟฟ้า ดังนั้น การดูแลท้องถิ่นที่เสียสละให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ จึงเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้กำหนดแนวนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจการบริหารสู่ชุมชน โดยเฉพาะเมื่อการดำเนินงานได้เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลและการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างเหมาะสม


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้จัดตั้งขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามมาตรา 97(3) เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของ กกพ. โดยมีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสู่ชุมชน ผ่านคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลในพื้นที่ประกาศ เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงานที่ กกพ. กำหนด ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ทั้ง 3 ประเภท คือ 1) กองทุนประเภท ก เป็นกองทุนขนาดใหญ่ได้รับอนุมัติงบประมาณมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี 2) กองทุนประเภท ข เป็นกองทุนขนาดกลางได้รับอนุมัติงบประมาณมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี และ 3) กองทุนประเภท ค เป็นกองทุนขนาดเล็กที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี โดยในช่วงเวลาดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อไปดำเนินโครงการ รวมแล้ว 494 กองทุน เป็นเงินประมาณ 18,000 ล้านบาท และเป็นโครงการชุมชนประมาณ 50,000 โครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้มีความเจริญและอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้อย่างสงบสุข


สำนักงาน กกพ. ได้จัดให้มีการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และโครงการชุมชน สมัครเข้าร่วมการประกวด เป็นกองทุนประเภท ก และ ข จำนวน 53 กองทุน และโครงการชุมชน จำนวน 66 โครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สำนักงาน กกพ. จึงได้จัดการประกวดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เป็นครั้งที่ 2 โดยให้ครอบคลุมการประกวด ทั้งกองทุนและโครงการชุมชนของกองทุนประเภท ก ข และ ค ซึ่งมีกรอบหลักเกณฑ์การประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยรางวัลชนะเลิศระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าดีเด่นประเภท ก และประเภท ข ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัล เงินรางวัลและเกียรติบัตร มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 143 ผลงาน แบ่งเป็นการประกวดระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 56 กองทุน และระดับโครงการชุมชน จำนวน 87 โครงการ

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและคณะทำงานสนับสนุนการตัดสินการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนเป็นผู้พิจารณาการตัดสิน ซึ่งผลการตัดสินมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 40 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 17 รางวัล และรางวัลระดับโครงการชุมชน จำนวน 23 รางวัล ซึ่งมีเป็นต้นแบบในการส่งเสริมกองทุนอื่นๆ นำไปต่อยอดขยายผลโครงการชุมชนให้อย่างยั่งยืน

จากการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลปรากฏว่ามีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ก ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ข ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5 รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ค ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (สาขาชำผักแพว)


รางวัลกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น จำนวน 4 รางวัล รางวัลกองทุนผลการดำเนินงานดีเด่นด้านประสิทธิผล รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 รางวัลกองทุนผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3 รางวัลกองทุนผลการดำเนินงานดีเด่นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3 รางวัลกองทุนผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการเรียนรู้และพัฒนา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


รางวัลโครงการชุมชนดีเด่น ซึ่งโครงการนี้มีความแตกต่างจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคือเป็นโครงการที่สมัครโดยภาคสมัครใจ จำแนกตาม 5 ภาค จำนวน 20 รางวัล ได้แก่ รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการคลินิกทันตกรรมมาตรฐานเคลื่อนที่ (บนรถบัส) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคตะวันออก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการจัดหางบประมาณเพื่อจ้างครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการสนับสนุนสวัสดิการและกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคใต้และภาคตะวันตก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรลาดบัวขาว กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่ www.powerdevelopmentfundawards.com

ไม่มีความคิดเห็น