Breaking News

วช. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสายอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2565 ภาคเหนือ


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสายอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา Smart Invention & Innovation ประจำปี 2565 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่


สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยไม่เสียค่่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 524 หรือ 516
E-mail: rinvec@nrct.go.th
Website: www.nrct.go.th


ไม่มีความคิดเห็น