Breaking News

พม. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564


วันนี้ (8 มิ.ย. 65) เวลา 10.30 น.
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน และนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ


นายจุติ กล่าวว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ทุกชั้นตรา ไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติตามขั้นตอนการปฏิบัติของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว


ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นับเป็นความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า
งานวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและสดุดีแก่ผู้กระทำความดี ซึ่งสังคมดีเพราะคนดีไม่ท้อแท้ คนดีมาช่วยกันสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เพราะทุกสังคมมีปัญหาหมด แต่ถ้าเราทุกคนมาช่วยกันซ่อมสร้างและอุดช่องโหว่เราจะไปด้วยกันได้ คนไทยมีน้ำใจ และคนไทยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนี้ ตนขอเชิญชวนทุกท่านให้ช่วยกันทำความดี เพราะคุณความดีที่ท่านสะสมมา ย่อมมีคนมองเห็น จนทำให้ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ในวันนี้ ซึ่งเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล และทราบดีว่าทุกท่านทำความดีโดยไม่ได้ปรารถนาสิ่งตอบแทนใดๆ แต่เป็นรางวัลทางจิตใจมากกว่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกำลังใจในการทำความดี

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2563 จำนวน 1 คน และประจำปี 2564 จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 22 ราย ประกอบด้วย


1. ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 2 ราย
ได้แก่ 1) นางสาวชิ้น ศิริมาก เป็นผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และ 2) นางสาวสิตางศุ์วรรณ คำโสภา เป็นผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและสมทบทุนในศิริราชมูลนิธิ ทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
2. ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 9 ราย ได้แก่ 1) นายชัยโรจน์ ยงวงศ์ไพบูลย์ 2) นายธมณทีป ซิงห์ คานิยอ 3) นายธุวานันท์ เทวพงษ์ไพศาล 4) นายฤกษ์ฤทธิ์ ราชฤทธิ์ 5) นางสาวจุไรพร ไพศาลโรจน์ 6) นางสุณีย์ ราชฤทธิ์ 7) นางสาวสุภานันท์ ยุทธศักดิ์สุนทร 8) นางสาวสุรีย์พรไพศาลโรจน์ และ 9) นางสุกัญญา นาควิเชียร
3. ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ 1 ราย ได้แก่ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง
4. ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ 10 ราย ได้แก่ 1) นายกอบชัย ทวีเลิศนิธิ 2) นายจตุรพร จำนงรัตน์ 3) นายปานชัย แก้วอัมพรดี 4) นายวีรศักดิ์ คูศรีเทพประทาน 5) นายสาโรช รัตนาวะดี 6) นางกัญจนา เพียนามโคตร 7) นางมณีวรรณ จำนงรัตน์ 8) นางอนงค์ ทาส่วย 9) นางอรนุช ศิริสวัสดิ์ และ 10) นางณัฐนีย์ รวิสานนท์


ไม่มีความคิดเห็น