Breaking News

บอร์ดคุณธรรมแห่งชาติเดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) พลิกโฉมสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างมั่นคง


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2564 โดยมีกรอบแนวคิดการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ โดยศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ รวมทั้งสถานการณ์และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม รวมทั้งได้เชิญหน่วยงานระดับกระทรวงและจังหวัดร่วมประชุมระดมความคิดเห็น และนำเสนอโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนร่างแผนปฏิบัติการฯ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ มุ่งส่งเสริมให้ “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” และมีตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี และหน่วยงานภาครัฐ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 


กระบวนการต่อจากนี้ กรมการศาสนาในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะได้นำร่างแผนฯ เสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ความเห็น และนำร่างแผนฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนฯ ต่อไป รมว.วธ. กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น