Breaking News

131 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน นักปกครองท้องที่ผู้เป็นด่านหน้าในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชน


เนื่องในโอกาสวันที่ 10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เวียนมาบรรจบครบรอบ 131 ปี กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของ สถาบันกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงถือเป็นจุดกำเนิดในการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ รวมถึงเพื่อยกย่องเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”


กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำแหน่งที่มีอยู่คู่กับสังคม และการปกครองของไทยมาอย่างยาวนาน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การอำนวยความเป็นธรรม ดูแลความเป็นอยู่ทุกข์สุขของประชาชนเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน หัวใจหลักของภารกิจงานกรมการปกครองอยู่ที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับฐานรากที่เป็นจุดเชื่อมในการยึดโยงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลอมรวมประชาชนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่ช่วยเหลือบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานทุกฝ่ายในพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ


แม้การปกครองท้องที่ในระดับตำบลและหมู่บ้านจะเป็นหน่วยปกครองที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน่วยการปกครองในระดับอื่น เนื่องจากตำบลและหมู่บ้านเป็นหน่วยปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ถึงแม้บริบทของสภาพสังคม การเมืองการปกครองจะเปลี่ยนไป กำนันและผู้ใหญ่บ้านก็ยังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน จึงกล่าวได้ว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถสร้างสังคมที่เข้มแข็งจากระดับฐานราก ให้ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี หมู่บ้าน ตำบลมีความมั่นคงปลอดภัย


เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ ผู้ทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต


สำหรับ ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ประวัติความเป็นมา ข่าวสารทำเนียบกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2566 รวมถึงกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ที่ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com หรือ Facebook กรมการปกครอง Fanpage

#วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน #กำนันผู้ใหญ่บ้าน2566 #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #เสาหลักแห่งแผ่นดิน #กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย 


ไม่มีความคิดเห็น